Eisen HISWA aankoopkeuringsexpert

U wilt misschien graag weten aan welke eisen een HISWA Aankoopkeuringsexpert moet voldoen? Hieronder geef ik u de criteria. Het is wel even lezen… Nu is u ook gelijk duidelijk waarom lang niet alle experts HISWA Aankoopkeuringsexpert zijn en u op moet passen met wie u in zee gaat.

TOELATINGSEISEN SECTIE EXPERTISEBUREAUS HISWA VERENIGING
Vastgesteld ter ledenvergadering d.d. 14 september 2005

Versie juni 2005/MST
A.Algemeen Het expertisebureau dat zich aanmeldt voor lidmaatschap aan de sectie, dient te voldoen aan de eisen van HISWA Vereniging, vastgelegd in de Statuten. De gevolmachtigde van het betreffende bureau zal voor het lidmaatschap van de sectie Expertisebureaus dienen te voldoen aan de hierna omschreven toelatingseisen. De gevolmachtigde betreft de directeur/eigenaar van de onderneming, of een daartoe aangewezen werknemer van deze onderneming. Het bepaalde in de toelatingseisen blijft gedurende het totale lidmaatschap van kracht.
Toelatingseisen 1.Het lidmaatschap van de sectie staat open voor onafhankelijk gevestigde
expertisebureaus die hoofdzakelijk werkzaam zijn in de pleziervaartsector. 2.Het bureau dient in Nederland gevestigd en kantoorhoudend te zijn waarvandaan
ook het overgrote deel der werkzaamheden uitgevoerd wordt.
‘Onafhankelijk’ wil hier zeggen dat het bureau en de daaraan verbonden experts geen andere zakelijke belangen hebben welke direct of indirect de onafhankelijke positie van het bureau en de daaraan verbonden experts kunnen beïnvloeden. Van deze onafhankelijkheid dient een schriftelijke verklaring te worden overlegd.
‘Gevestigd’ wil hier zeggen dat ten tijde van het indienen van de aanvraag tot het lidmaatschap het bureau tenminste moet voldoen aan één van de volgende gestelde eisen:
1.Het bureau moet minimaal vijf jaren aaneengesloten werkzaam zijn als volstrekt onafhankelijk expertisebureau in de pleziervaartuigensector. Daartoe dient een uittreksel uit het register van een Nederlandse Kamer van Koophandel overlegd te worden waaruit dit blijkt.
of
2.Het bureau moet minimaal drie jaren aaneengesloten werkzaam zijn als volstrekt onafhankelijk expertisebureau in de pleziervaartuigensector. De directeur/eigenaar van het bureau en het merendeel van de aan het bureau verbonden experts moeten vijf jaar aaneengesloten werkzaam zijn geweest als pleziervaartuigenexpert. Hierbij moeten de werkzaamheden getuigen van een grote ervaring, deskundigheid en betrokkenheid in de pleziervaartuigensector, wat aangetoond moet worden bij de Commissie van Toelating.* (hierna te noemen: De Commissie)
Voor wat betreft onafhankelijkheid dient een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel overlegd te worden waaruit dit zonder meer blijkt.
Pagina 1 van 42.1
2.2
Opleidingseisen
2.
a. b. c. d.
De gevolmachtigde dient in het bezit te zijn van een diploma van een relevante HBO-opleiding of hoger, bijvoorbeeld:
HBO Scheepsbouwkunde, Bachelor of Engineering (B,bc,ing); HBO Maritiem Officier, Maritiem Engineer (B,bc); WO Maritieme Techniek, Bachelor of Science Maritieme Techniek (Bsc,Ing); Een ander binnenlands of buitenlands diploma van een HBO- of WO opleiding, dit ter beoordeling van de Commissie van Advies.
Naast bovengenoemde opleidingseisen dient de gevolmachtigde te voldoen aan de aanvullende opleidingseisen die zijn omschreven in de certificeringsregeling i.o. van HISWA Vereniging.
In uitzonderlijke gevallen kan van bovengenoemde opleidingseis worden afgeweken, als de gevolmachtigde aantoonbaar over zodanige kennis en vaardigheden in het vakgebied beschikt, zodat dit gelijk gesteld kan worden gesteld aan het niveau van één van de in dit artikel genoemde diploma’s, dit naar oordeel van de Commissie. De gevolmachtigde dient zijn/haar kennis en vaardigheden aantoonbaar te maken door het volgen van een EVC-procedure (Eigen Verkregen Competenties) aan een door het Rijk erkende opleidingsinstelling voor HBO of WO.
Lidmaatschap/Aspirant-lidmaatschap
3.1 Indien de hierna omschreven procedure met positief gevolg is gevolgd wordt het desbetreffende bureau/de gevolmachtigde voor de periode van 2 jaar als aspirant lid ingeschreven;
3.2 Indien in deze periode van 2 jaar is gebleken dat het bureau/de gevolmachtigde functioneert op een wijze zoals van een bureau/gevolmachtigde verwacht mag worden, zal het bureau/de gevolmachtigde voor het lidmaatschap ingeschreven worden. Dit zal worden getoetst door een rondschrijven naar de overige leden waarbij gevraagd wordt in te stemmen met omzetting van het aspirant lidmaatschap in een volwaardig lidmaatschap. Een eventuele afwijzing dient met redenen omkleed te zijn.
3.3 Indien de leden geen bezwaar hebben gemaakt of als gebleken is dat voor eventueel gemaakt bezwaar geen grond is, zal het bureau/de gevolmachtigde na het overleggen van een nieuw bewijs van goed gedrag, ingeschreven worden als lid.
B.Procedure
1)Zodra een expertisebureau zich bij HISWA Vereniging heeft aangemeld als potentieel lid, zal HISWA Vereniging dit verzoek beoordelen naar haar lidmaatschapcriteria. Vervolgens zal dit verzoek worden doorgestuurd naar de Commissie voor nader onderzoek.
De Commissie doet het kandidaat-lid een vragenlijst toekomen, waarmee deze de Commissie schriftelijk informeert over zijn personalia, postadres en huidige (eventueel vorige) werkgever(s). Ook moeten de gegevens worden overgelegd over de structuur van het bedrijf, met het oog op het beoordelen van de onpartijdige en/of onafhankelijke beroepsuitoefening, en de daarin door het kandidaat-lid uit te voeren werkzaamheden. Dit moet worden vergezeld van een opgave van het aantal door hem uitgevoerde keuringen in de afgelopen 3 jaar, voor- en vakopleiding met fotokopie van behaalde diploma’s. Tevens informeert het kandidaat-lid
Pagina 2 van 4
de Commissie over nevenfuncties en dienen een 3-tal referenties uit verschillende relevante branches/bedrijven/instellingen overgelegd te worden. Tenslotte overlegd het kandidaat-lid tevens een recent bewijs van goed gedrag, afgegeven door de burgemeester van zijn woonplaats.
De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk of het kandidaat-lid voldoet aan de eisen met betrekking tot nationaliteit, het werkterrein, de opleiding en de werkervaring. De continuïteit en de kwaliteit van het bureau dienen te worden gegarandeerd en moeten kunnen worden getoetst. De kosten van dit onderzoek worden verhaald op het potentiële lid.
2)Vervolgens worden alle leden van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging per circulaire in kennis gesteld van de kandidatuur en verzocht schriftelijk positief of gemotiveerd negatief te reageren. Negatieve reacties worden, zo nodig na vergaren van nadere informatie, beoordeeld en zo nodig met het kandidaat lid besproken tijdens het hierna te noemen gesprek.
3)De door het kandidaat lid verstrekte referenties, bedoeld onder B2 van dit reglement worden nagetrokken, waarna de Commissie een gesprek heeft met het kandidaat lid.
4)Afhankelijk van het resultaat van de evaluatie door de commissie van de verkregen schriftelijke en mondelinge informatie zijn er drie mogelijkheden, met de volgende procedure:
6.1Is de Commissie van mening dat het kandidaat-lid voldoet aan de eisen en in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging, dan wordt dit de leden meegedeeld op de eerstvolgende sectie vergadering, waarna de kandidaat als aspirant-lid kan worden ingeschreven.
6.2Is de Commissie van mening dat het kandidaat lid niet, dan wel nog niet voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging dan wordt dit, na overleg met het bestuur en met redenen omkleed, het kandidaat lid schriftelijk meegedeeld. De leden van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging worden van het oordeel van de Commissie in kennis gesteld op de eerstvolgende sectie vergadering.
6.3Is het de Commissie op grond van de gevoerde gesprekken en/of verkregen documentatie niet mogelijk tot een eindoordeel te komen, dan treedt de Commissie in overleg met het bestuur van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging. Indien dan tot het oordeel gekomen wordt dat het kandidaat lid voldoet aan de eisen en in aanmerking komt voor het aspirant lidmaatschap van de sectie expertisebureaus, dan wordt dit de leden meegedeeld op de eerstvolgende sectie vergadering, waarna hij als aspirant lid kan worden ingeschreven.
Indien dit overleg niet tot een voor het kandidaat lid positief oordeel leidt, dan wordt de kandidatuur voorgelegd aan de eerstvolgende sectie vergadering, waarin over het lidmaatschap zal worden gestemd.
7)Het kandidaat lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van de uitslag van de stemming. (aantal voorstemmen, tegenstemmen en onthoudingen).
8)De Commissie vergadert zo dikwijls als zij dit wenselijk oordeelt. Pagina 3 van 4
9)De Commissie kan slechts besluiten nemen in een vergadering, waarin tenminste drie van de vijf leden aanwezig moeten zijn.
10)De Commissie neemt haar besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen.
11)Voor het overige regelt de Commissie zelf haar werkzaamheden, echter dient zij verantwoording af te leggen aan het Bestuur van de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging en/of het bestuur van de N.V.E.P (Nederlandse Vereniging van Experts in Pleziervaartuigen).
*De Commissie van Toelating is samengesteld uit een tweetal leden uit de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging, en een tweetal leden uit de N.V.E.P. Afhankelijk van de lidmaatschapsaanvraag is de voorzitter een HISWA- of NVEP lid. De Commissie houdt zich bezig met het toetsen van de aanvragen voor lidmaatschap naar de toelatingseisen.

Enkele diensten van Yachtexperience

Aankoopkeuring

Bij een aankoopkeuring beoordeelt Theo van Rijswijk van Yachtexpertise de conditie van de diverse onderdelen van het zeil- of motorjacht dat u wilt gaan kopen of, onder voorbehoud van keuring, heeft gekocht.

Casco expertise

Indien u een opdracht voor een casco expertise geeft, wordt het casco, of dit nu van polyester, staal, aluminium of hout is, van binnen en buiten grondig en nauwkeurig onderzocht. Dit gebeurt op een paar manieren:

Taxatie

Taxaties van pleziervaartuigen, boten en vaartuigen worden door mij uitgevoerd ten behoeve van:
Verzekering;
Financiering;
Aan- of verkoop;
Boedelscheiding.

Theo van Rijswijk is lid van:

Reviews/reacties:

Reactie van: Peter

Hallo Theo,Ik wil je graag bedanken voor de door jou uitgevoerde keuring van de FUNCRAFT 1300, het was een plezier om te zien met hoeveel passie en deskundigheid jij elke cm van de boot onderzocht hebt. De adviezen en tips die je gegeven hebt voor het repareren en behandelen van de boot waren van grote klasse en worden inmiddels uitgevoerd. Het  rapport is in een woord "perfect”. Theo, nogmaals vriendelijk bedankt voor de goede zorgen en ik zal je naam indien gewenst zeker doorgeven. Met vriendelijke groet, Peter

Reactie van: Roberto

Goedendag Theo, "Bij de aankoop van een motorboot heb ik de hulp ingeroepen van Theo.  Hij heeft mij zeer snel en adequaat geholpen met het uitvoeren van een motorkeuring en mij daarmee behoed voor vervolgschade aan de motor. Daarnaast heeft hij zeer duidelijke en professionele verslaglegging  opgeleverd. Een aanrader!” Mvg, Roberto

Reactie van: Arne

Hallo Theo, Nogmaals bedankt voor de grondige keuring. Nu weet ik tenminste wat ik heb gekocht! Met vriendelijke groet, Arne IJpma

Reactie van: Evert Jan

Beste Theo,Bedankt voor deze zeer snelle afwikkeling. Het ziet er niet naar uit dat ik nog een keer van je diensten gebruik zal moeten maken,  we komen hier wel uit. Met dank voor de grondige keuring, Met vriendelijke groet,
Evert Jan

Reactie van: Randall en Saskia

Geachte heer van Rijswijk, beste Theo,
Nogmaals hartelijk dank voor je keuring en al je tips en adviezen voor nu en in de toekomst. We stappen binnenkort met een goed gevoel aan boord voor hopelijk veel vakantie vaarplezier! Wellicht ten overvloede, maar nogmaals dank voor je heldere rapport en tot kijk bij een volgende keuring. Hartelijke groet, Randall en Saskia de Weerd.

Reactie van: Evert Jan Baerends

Geachte heer Van Rijswijk,Het was wat vervelend dat de expertise in etappes moest plaats vinden, dank voor uw schappelijke rekening. Uw grondige expertise heeft mij erg geholpen. In elk geval heb ik nu een goed inzicht in de vele gebreken die deze boot aankleven. Met vriendelijke groet, Evert Jan Baerends

Reactie van: Martin

Goedendag Theo, "Bij de aankoop van een motorboot heb ik de hulp ingeroepen van Theo.  Hij heeft mij zeer snel en adequaat geholpen met het uitvoeren van een motorkeuring en mij daarmee behoed voor vervolgschade aan de motor. Daarnaast heeft hij zeer duidelijke en professionele verslaglegging  opgeleverd. Een aanrader!” Mvg, Roberto

Reactie van: Onbekend

Beste Theo,
 Bedankt voor de kundige en plezierige keuring en de snelle levering van het rapport. Ik vond het zeer leerzaam om vandaag bij de keuring aanwezig te zijn. Zo leer je de boot al goed kennen; echt aan te raden voor iedereen die een aankoopkeuring laat doen. Mocht ik weer eens een boot gaan kopen dan zal ik zeker weer een beroep op je doen. 

Reactie van: Paul Verhoeven

Beste Theo, wij willen U bedanken voor het excellente werk en het degelijk rapport. Alvast bedankt, Paul Verhoeven

Reactie van: Jacques

Beste heer Van Rijswijk,
 Wij zijn heel tevreden over uw duidelijk en gedetailleerd rapport. Heel kritisch en informatief, met een handige lijst van aanbevelingen. U had ongetwijfeld al begrepen dat wij, nog los van de vraagprijs, afzien van de koop. Daar heeft uw onderzoek in hoge mate aan bijgedragen. Bedankt daarvoor. 
Wij gaan verder met het zoeken naar een voor ons geschikte boot. Mogelijk willen we nóg een keer van uw diensten gebruik maken.
 Vriendelijke groet, Jacques Vogels

Reactie van: Paul

Dag Theo, Dank voor het rapport.
Ik moet zeggen dat ik een heel gedegen indruk heb gekregen van jouw werkwijze en het schip. Ik vind dat je zorgvuldig en doortastend te werk bent gegaan. Groeten Paul

Reactie van: Onbekend

Hoi Theo, 
Heel erg bedankt voor het snelle rapport en alle uitleg vandaag. We gaan de boot kopen